fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene online workshops, trainingen en cursussen voorwaarden Lieve moeders
Deze voorwaarden zijn van toepassing op online workshops, trainingen en cursussen georganiseerd door Lieve moeders.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :Lievemoeders.nl: Lievemoeders.nl/Marjolein Mennes, gevestigd te Amsterdam, Wijsmullerstraat 14-1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 66309662 workshop-/training-/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training/cursus van Lieve moeders. Hierdoor verbindt Lieve moeders zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Lievemoeders.nl aangeboden en door hen gemaakte workshop/training/cursus. Participant : De partij met wie Lievemoeders.nl een workshop-/training-/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Lievemoeders.nl. De participant, die een workshop/training/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/training/cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Lieve moeders.

Lievemoeders.nl heeft het recht de workshop-/training-/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training/cursus, bij het kopieren en of inloggegevens door te geven aan derden.Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Lievemoeders.nl zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lievemoeders.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.Indien de oorzaak van de wijziging aan Lievemoeders.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Lievemoeders.nl.Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Lievemoeders.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training/cursus.Als de workshop/training/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Lievemoeders.nl. Eventuele schade wordt door Lievemoeders.nl vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Lievemoeders.nl is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/training/cursus is betrokken.
  • De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop-/training-/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Lievemoeders.nl zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Lievemoeders.nl aansprakelijk is voor derving van workshops-/trainings-/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop-/training-/cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Lievemoeders.nl van de workshop/training/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering en/of terugvordering

Annulering/of terugvordering is binnen 14 dagen na aanschaf van de workshop/training/cursus geheel kosteloos mogelijk; zonder opgaaf van reden. Niet goed? Geld terug. Bij een live event krijg je tot 30 dagen voor aanvang van het event bij annulering je 100% van je ticketprijs terug.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Lievemoeders.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Lievemoeders.nl. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.